Algemene Verkoopvoorwaarden De Wijnlijst

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DE WIJNLIJST zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DE WIJNLIJST worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DE WIJNLIJST ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van DE WIJNLIJST zijn vrijblijvend en DE WIJNLIJST behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DE WIJNLIJST . DE WIJNLIJST is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. DE WIJNLIJST zal bestellingen geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door DE WIJNLIJST opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De minimale ordergrootte is 6 flessen. Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van €6,95 per adres ongeacht het bestelde aantal dozen, tenzij specifiek anders vermeld.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro"s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling via factuur dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Betaling kan tevens geschieden middels PAYPAL of bankgiro.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DE WIJNLIJST bent u een bedrag van vijftien euro(€15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien DE WIJNLIJST haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DE WIJNLIJST gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DE WIJNLIJST verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u DE WIJNLIJST daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DE WIJNLIJST de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DE WIJNLIJST , dan wel tussen DE WIJNLIJST en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DE WIJNLIJST , is DE WIJNLIJST niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DE WIJNLIJST .

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DE WIJNLIJST in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat DE WIJNLIJST gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan DE WIJNLIJST schriftelijk opgave doet van een adres, is DE WIJNLIJST gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan DE WIJNLIJST schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door DE WIJNLIJST gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DE WIJNLIJST deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 DE WIJNLIJST is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 DE WIJNLIJST behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Wijnlijst
Emmy Andriessestraat 48
1087MJ Amsterdam
KvK Amsterdam: 52657124